• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 5/2012

Lähdeluettelo Systole 5/2012

 

 

 

Sairaanhoitaja ensihoitotyössä matkustaja-aluksella

Teksti Maarit Tanskanen, Heikki Paakkonen, Hannele Turunen

 

- Liikennevirasto. 2011. Ulkomaan meriliikennetilasto 2010. Liikenneviraston tilastoja 2/2011. [www-dokumentti] http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lti_201102_ulkomaan_meriliikennetilasto_web.pdf. (Luettu 3.1.2012)

- Merityölainsäädäntö. Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä. Suomen asetuskokoelma. 16.3.1984/250.

- Saarni H & Niemi L. 2000. Matkustajien sairaanhoito Itämeren liikenteen matkustaja-autolautoilla vuonna 1998. Suomen Lääkärilehti 6, 603-606.

- Silfast T. 2005. Rintakipu laivalla. Suomen Lääkärilehti 5, 560-561.

- Tanskanen M. 2012. Matkustajien ensihoito Itämeren matkustaja-autolautoilla – rekisteritietojen analyysi. Pro Gradu. Itä-Suomen yliopisto.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.