• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 3/2012

 Ensivaste vapaaehtoisessa meripelastuksessa

 

Saija Naarajärvi

Teksti on kirjoitettu opinnäytetyön perusteella, ohessa opinnäytetyöhön käytetyt lähteet.


Aalto, Sakari 2008. Ensihoito ja ensihoitojärjestelmä. Teoksessa Castrén, Maaret – Aalto, Sakari – Rantala, Elina – Sopanen, Pertti – Westergård, Airi: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. Helsinki: WSOY. 13-59.

 

Alen, Jarkko 2011. Operatiivisen yhteistyön kehittäminen harvaan asutuilla alueilla. Loppuraportti. HARVA-hanke. Helsinki: Sisäasiainministeriö.

 

Castrén, Maaret – Aalto, Sakari – Rantala, Elina – Sopanen, Pertti – Westergård, Airi 2008: Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. Helsinki: WSOY.

 

Castren, Maaret –Kinnunen, Ari – Paakkonen, Heikki – Pousi, Jouni – Seppälä, Juhani – Väisänen, Olli 2009: Ensihoidon perusteet. 4.korjattu laitos. Kuopio: Pelastusopisto – Helsinki: Suomen Punainen Risti.

 

Elvytys. Käypä hoito –suositus. Päivitetty 21.2.2011. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

 

Ensihoidon palvelutaso. Ohje ensihoitopalvelun palvelutasopäätöksen laatimiseksi sairaanhoitopiireille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:11.

 

Ensivaste. Ohjeet. 2002. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti. <http://extra.pkshp.fi/HTML/hoito-ohjeet/ensi.html. Luettu 25.10.2011>.

 

Hatakka, Ilari 2011. Koulutussuunnittelija. Suomen Meripelastusseura. Haastattelut syksyllä 2011.

 

Hatakka, Ilari 2012. Koulutussuunnittelija. Suomen Meripelastusseura. Tiedonanto.

 

Hämäläinen, Jarno 2011. Vastaava ensihoitaja. Kymenlaakson pelastuslaitos. Sähköpostihaastattelu 3.11.

 

I-gel® - Käyttäjän opas. 2010. Intersurgical Ltd.

 

Kauppinen, Vesa 2008. Lapin ensivastehanke – Apua nopeammin ja tehokkaammin. Vapaaehtoinen Meripelastaja 5. 18-19.

 

Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Porthan, Kari (toim.) 2008: Ensihoito. Helsinki: Tammi.

 

Kujala, Isto 2010. Palokuntasopimukset Suomessa – Sopimusten selvittämishankkeen loppuraportti. Lappeenranta: Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry.

 

Kurola, Jouni 2006. Hengitystien hallinta ensihoidossa: milloin, miten, missä ja kenen toimesta? FINNANEST 39 (4). 291-296.

 

Kurola, Jouni 2011. Ensihoitopalvelut osana sairaanhoitopiirien toimintaa. FINNANEST 44 (2). 116-118.

 

Laki meripelastuslain muuttamisesta 1660/2009. Annettu Helsingissä 29.12.2009.

 

Lapin sairaanhoitopiirin alueen ensivastetoiminta. 2011. Lapin sairaanhoitopiiri. Verkkodokumentti.<http://www.lshp.fi/default.aspx?nodeid=10759>.Luettu 25.10.2011.

 

Lintu, Mikko 2011. Akuutisti sairaan ja loukkaantuneen potilaan nopean vasteen (NOVA) hoitoketju. Luento. Päivystys- ja ensihoitoseminaari. Helsinki. 1.11.

 

Loikas, Petri 2011. Ensihoidon vastuulääkäri. Kymenlaakson sairaanhoitopiiri. Sähköpostihaastattelu 29.12.

 

Meripelastuslaki 1145/2001. Annettu Helsingissä 30.11.2001.

 

Meripelastusohje 2010. Sisäasiainministeriö: Rajavartiolaitoksen esikunta.

 

Metsäkallio ,Mikko 2008. Suomen Meripelastusseuran ensivaste- ja ensiapuvalmius. Opinnäytetyö. Mikkeli: Mikkelin Ammattikorkeakoulu. Hoitotyön koulutusohjelma.

 

Murphy, Michael F. 2008. Extraglottic Devices. Teoksessa Walls, Ron M. – Murphy Michael F.: Manual of Emergency airway management. 3.rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 112-138.

 

Määttä, Teuvo 2008. Ensihoitopalvelu. Teoksessa Kuisma, Markku – Holmström, Peter – Porthan, Kari (toim.): Ensihoito. Helsinki: Tammi. 24-39.

 

Naarajärvi, Saija 2010. Ensivastetoiminnan kehittämisprojekti. SMPS Jämsän Järvipelastajat ry.

 

Palokuntasopimukset. Suomen Sopimuspalokuntien liitto ry. Verkkodokumentti. <http://www.sspl.fi/?id=229>. Luettu 25.10.2011.

 

Pelastuslaki 379/2011. Annettu Helsingissä 29.4.2011.

 

Piesanen, Päiviö – Saarinen, Tommi – Soutua, Aki 2011. Ensivasteen hoitosuositusten visualisointi. Digitaalista oppimateriaalia Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensiauttajien koulutukseen. Opinnäytetyö. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. Hoitotyön koulutusohjelma.

 

Pousi, Jouni 2011. Ensihoidon lehtori. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Helsinki. Haastattelu 16.11.

 

Rajavartiolaitos 2012. Verkkodokumentti.<www.mrcc.fi/>. Luettu 12.1.2012.

 

Sairaankuljetus- ja ensihoitopalvelu. Opas hälytysohjeen laatimiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:23.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta 340/2011. Annettu Helsingissä 6.4.2011.

 

Silfvast, Tom 2011. Ensihoidon ylilääkäri. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Sähköpostihaastattelu 14.12.

Silfvast, Tom 2011. Terveydenhuoltolain vaikutukset päivystykseen ja ensihoitoon. Luento. Päivystys- ja ensihoitoseminaari. Helsinki. 1.11.

 

Silfvast, Tom - Castrén, Maaret – Kurola, Jouni – Lund, Vesa – Martikainen, Matti (toim.) 2009. Ensihoito-opas. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

 

Suomen Meripelastusseura 2012. Verkkodokumentti.

<http://www.meripelastus.fi>. Luettu 13.2.2012.

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010. Annettu Helsingissä 30.12.2010.

 

Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32.

 

Valli, Juha 2009. Ensihoitojärjestelmä. Teoksessa Silfvast, Tom – Castrén, Maaret – Kurola, Jouni – Lund, Vesa – Martikainen, Matti (toim.): Ensihoito-opas. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. 358-364.

 

Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta 37/2002. Annettu Helsingissä 17.1.2002.

 

Vilkka, Hanna 2010: Toiminnallinen opinnäytetyö. Verkkodokumentti. <vilkka.fi/hanna/Toiminnallinen_ont.pdf.>. Luettu 10.1.2012.

 

Vilkka, Hanna – Airaksinen, Tiina 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

 

Wilen, Susanna 2011. Ensihoitopalvelu Pohjois-Karjalassa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa ”Paluu kivikaudelle, vai hyvää ja edullista?”. Luento. Päivystys- ja ensihoitoseminaari. Helsinki. 1.11.

 

Zane, Richard D. – Murphy, Michael F. 2008. Airway Management in the Prehospital Setting. Teoksessa Walls, Ron M. – Murphy, Michael, F.: Manual of Emergency airway management. 3.rd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 303-312.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.