Suomen Elvytysneuvostolta tiivistelmä COVID 19 -elvytysohjeista

ERC

 

Euroopan Elvytysneuvosto (ERC) julkaisi toukokuussa COVID-19 -elvytysohjeet, joissa huomioidaan mahdollisen tartunnan riskit sekä COVID-19 -potilaan elvytyksen erityispiirteet. Suomen Elvytysneuvosto on julkaissut ohjeesta suomenkielisen tiivistelmän. Sekä erityisohjeet että tiivistelmä syntyivät pikavauhtia, mikä on pandemiatilanteessa hyvin tyypillistä.

Suomen Elvytysneuvosto on julkaissut suomenkielisen tiivistelmän Euroopan Elvytysneuvoston tekemästä COVID-10 -erityisohjeesta.  ERC:n oli tarkoitus julkaista uudet, päivitetyt elvytysohjeet tänä vuonna, mutta pandemiatilanteen takia ohjeiden julkaisu siirrettiin vuoteen 2021. Tiivistelmä keskittyy elvytyksen Käypä Hoito -suosituksen mukaisiin asiakokonaisuuksiin, painopisteenä COVID-19 -pandemian aiheuttamat erityistoimet. Tiivistelmä noudattelee kansainvälistä ohjetta, mutta ottaa kantaa myös paikalliseen toimintatapaan. 

”Koronaviruksesta saadaan kokoajan uutta tutkimustietoa, jonka pohjalta voidaan paremmin arvioida, miten virus voisi tarttua elvytystilanteessa, ja toisaalta ymmärtää ja hoitaa ne hoidettavissa olevat syyt, joiden vuoksi koronavirukseen sairastunut potilas voisi mennä äkisti elottomaksi”, toteaa tiivistelmän kokoava kirjoittaja, ensihoitolääkäri Piritta Setälä. Elvytyksen ohjeistus pandemian aikana on tehty väliaikaiseksi ja sitä tulee tulkita paikallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja tautitilanteen mukaan. Ohjeet on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille, jotka hoitavat sydänpysähdyspotilaita sairaalassa ja sairaalan ulkopuolella, mutta mukana on osio myös ensiaputaitoisille maallikoille.

”Huomionarvioista ohjeissa on muun muassa se, että rintakehän painantaelvytys sekä maskiventilointi voivat aiheuttaa viruksen aerosolimuodostusta. Siten kaikkien elvytystoimiin osallistujien tulisi olla suojautuneena”, Setälä kertoo. Ohjeissa painotetaan myös elottomuuden tunnistamista tunnustelemalla hengitystä kämmenselällä - kasvoja ei saa laittaa potilaan kasvojen lähelle. ”Myös maskiventiloinnissa vaaditaan erityistä huolellisuutta, jolloin maskin ja palkeen väliin tarvitaan virus-bakteerisuodatin. Muutoin itse elvytysprotokollan algoritmi pysyy muuttumattomana.”

Setälän mukaan yleisellä tasolla koronapandemia vaikuttaa siihen, miten elvytyspotilaan hoidossa tulee suojautua, samalla varmistutaan mahdollisimman laadukkaasta elvytyksestä. Tässä ennakointi on keskeisessä roolissa. Elvyttäjillä tulee olla asianmukainen suojavarustus elvyttäessä ja sen pukemiseen kuluva aika on hyväksyttävä osana elvytysprosessia. ”Niiden henkilöiden, jotka työssään kohtaavat elottomia potilaita, tulisi suunnitella hyvin, miten potilasta päästään hoitamaan mahdollisimman pienin viivein. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ensihoitajilla sitä, että toinen työparista pukee suojamaskin, visiirin ja hanskat jo matkalla ja aloittaa kohteessa elvytystoimet samalla kun autoa ajanut työpari pukeutuu."

Euroopan Elvytysneuvoston COVID-19 -elvytysohjeiden suomenkielinen tiivistelmä on ladattavissa verkkojulkaisuna Suomen Elvytysneuvoston verkkosivuilta COVID-19-ohje.